Рўзњои охир дар фазои маљозї дар бораи аз ин дунё рењлат кардани  фаъоли љомеаи шањрвандї марњум Файзинисо Воњидова бисёрињо сўгвориву њамдардї баён карда, марги ўро фољиаи бузург хондаанд. Аммо дар баробари ин њама ёдномаву сўгворињои ёру дўстони марњум тарафдорони «фермаи Кабирї» низ чун њамеша ин хабарро њамчун воситаи хуби њангомасозиву иѓвоангезї истифода бурда, дар сањифањои фейкиву сомонањои дурўѓпароканашон иттилооти бадбўйро нашр кардаанд.


Ин подаи бесоњиб ва ин тўдаи пасмондагон, ки аксарияташон то имрўз аз кї будани Файзинисо Воњидова дарак њам надоштанд, чунон зери чатри макру дасиса изњори назар кардаанд, ки маќоли «мурдаро як сў гузошта, ошхўрї»-ро ба ёд меорад. Дар ин хусус рўзномангори мухолифи тољик Додољон Атовуллоев дар сањифаи фейсбукиаш зери унвони «Ѓамбода» (4 январ, соати 23:51) навиштааст: «Марсияњоро мехонам ва мехоњам ба рўи бештари муаллифони онњо туф бикунам. Махсусан, ононе, ки худро дўсти марњума мешуморанд ва дар асл њатто намедонанд, ки ў кист?».

            Ин ољизакони «фермаи Кабирї» аз хабари марги Файзинисо Воњидова чунон оњу шеван бардоштаанд, ки аксари онњо њатто ба марги модарашон чунин ѓам намехўранд. Сабаб дар чист? Албатта, сабаб як аст: ин аслбохтагони виљдонфурўш боз як дастаке ёфтанд, ки битавонанд тавассути он садо баланд кунанд ва хабари бепоя ва бадбўи ба ин ќазия даст доштани маќомоти тољикро дар фазои маљозї парокананд.  

            Давоми ду рўзи охир дар дањњо сањифањои фейкии нањзатиён ва сомонаи дурўѓпарокани падари дурўѓгўён Мирзољони Љонона хабару матлабњое нашр шудааст, ки дар мењвари њамаи он ќазияи марги Файзинисо Воњидова ќарор дорад, аммо њамаи муаллифон кўшидаанд, ки ин хабарро ба манфиати «фермаи Кабирї» корбурд намоянд ва марги як зани тољикро њамчун воситаи хубе барои туњмату буњтонсозињо алайњи њукумати Тољикистон ва маќомоти ќудратии кишвар истифода кунанд. Њатто гумноме дар сомонаи фитнаангези Мирзои Салимпул «номаи шикоятие» иншо кардааст, ки саропо бўи дасисаву њамоќат мекунад ва бебандубориаш аз унвонаш маншаъ мегирад. Дар ин љо боз як андешаро аз сањифаи фейсбукии Додољон Атовуллоев овардан бамаврид аст, ки метавонад хулосаи ин сархат бошад: «Марсияхонони бехосият ва бешарофат, чаро дар зиндагияш аз ўву корномањояш нанавиштед? Шумо мисли њамон муше њастед ва танњо дар бораи гурбае менависед, ки сарќути мошончањояшро ба шумо бидињад…».

            Пўшида нест, ки Файзинисо Воњидова бо «фермаи Кабирї» муносибатњои пўшида дошт. Ин маънї дар як мукотибаи байни рўзноманигори тољик Њарамгули Ќодир ва Додољон Атовуллоев њам дар фейсбук мушоњида шуд, ки дар зер овардани онро айнан зарур шуморидем:

            Haramgul Qodir:

«Устод чи тасвири зебое, вале дарднок. Бале, солњои охир мо низ ба хотири њамон «парвонањо»-и атрофаш камтар (бо Файзинисо Воњидова — PS) тамос мегирифтем, чанд рўз ќабл суњбат доштем, гуфт, «њамонњо» ўро амниятї баровардаанд…».

            Dodojon Atovulloev:

«Њамонњо (номгумакони нонгадо) Шуњрат Ќудратовро њам агент мегуфтанд. Риши инњо бисўзад, галстук гулўяшонро бифишорад, кепкањои дуеврогї дар сари бемаѓзашон оташ гирад, касе бо инњо нест, агент эълон мекунанд. Чун њама аз боло то поён стукач, гумошта, бузак ва агентанд!!! (PS: тўдаи нањзатиёни ифротї дар назар аст)».

         Дар баробари ин њама дасисабозињои чанд худбохтаи виљдонфурўши миллатситез, ки њатто хабари марги як зан — модари тољикро ба манфиати нафси бади худу хољагонашон истифода карда, њангомасозињо доранд, дар фазои маљозї марсияву сўгворињои самимї аз њар ќишри љомеаи тољик баён гашта истодааст, ки сирф инсонианд.

         Охир, марг омаданист, инро бояд њар инсони солимандеш ќабул дорад. Аз кушудани банди аљал њатто Синои бузургвор ољиз монд, чї монад ба имрўзиён!

         Ва онњое, ки имрўз омил ва сабабгори марги Файзинисо Воњидоваро гурўње, љонибе ва сохторе мењисобанд, бояд бидонанд, ки рўзе худи онњо њам ин саройро бояд тарк гўянд, омил ва сабаб муњим нест, муњим расидани МАРГ аст.

         Бо ин сањнасозињо ва њангомаљўињо тарафдорони «фермаи Кабирї» бори дигар исбот карданд, ки барои онњо масъалаи марги кадом як њамсафашон ба сифр баробар аст, танњо манфиатљўї аз он муњим аст.

         Хонаи охирати Файзинисо Воњидова обод бод!

         Алиҷон Сафаров,

таҳлилгар

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here