Расонаҳ ои наҳ затӣ  дар мавриди бознигарии парвандаи иддае аз ҳ аммаслакони ҷинояткорашон,


ки даст ба ҷиноёти сангин зада, бо ҳ укми додгоҳ  ба зиндон кашидашудаанд, доду бедодро роҳ андозӣ  намуда, вобаста аз тавсияҳ ое, ки СММ дар бобати парвандаҳ ои мазкур пешниҳ од намудааст, онҳ оро ба ҳ айси амри ногузир аз маќомот талаб доранд. Тайи се соли охир ҷинояткорони наҳ затии фирорӣ , ки дар хориҷи кишвар паноҳ  мебаранд, бо тамоми тавони хеш кўшиш доранд, то ҳ аммаслакони худро аз адои ҳ укми ҷазои барои аъмоли зиддимиллӣ  ва зидиинсонии содирнамуда гирифтаашон озод кунанд.  Ҳ амин аст, ки дар Аврупо ҳ ар рўз як кумитае ё созмоне таъсис медиҳ анд, ки бунёд ва решаву мояи ҳ амаи онҳ о наҳ затӣ  ва наҳ затмаоб аст. Бо ин роҳ  мехоҳ анд назди созмонҳ о ва кишварҳ ои ҷаҳ он нишон диҳ анд, ки то чи андоза мухолифини ҳ укумати Тоҷикистон ва норозиёни сиёсӣ  зиёданд. Аммо ин амали таќаллубии онҳ о дар ҳ ама ҷо аз офтоб равшантар аст. Аз ин ҷост, ки талаботи масъулини ин гурўҳ  дар доираи хостҳ ои наҳ затӣ  маҳ дуд гардида, ҷиҳ ати ҳ амовозӣ  пайдо кардан ба сатҳ ҳ ои дигари муҳ оҷирӣ  бароварда мешаванд.

Расонаҳ ои ифротии ТТЭ Ҳ НИ чанд наҳ затии ҷинояткор ва хоинро ҳ амчун мусичаи бегуноҳ  унвон карда, онҳ оро ба сифати  зиндонии сиёсӣ  ном мебаранд. Дар асл, ин тоифаи ба ном зиндониёни сиёсӣ , ба сиёсат рабте надоранд, онҳ о ҷиноят содир карда, тибќи ќонун ба ҷавобгарӣ  кашида шудаанду халос. Масалан, чанд нафари онҳ о бо ҷурми иштирок дар кўшиши табаддулоти давлатӣ , аз ҷумла Маҳ мадалӣ  Ҳ айит ва иддаи дигар дар сентябри соли 2015 бо гуноҳ и терроризму ифротгароӣ  маҳ кум гардидаанд. Баъзеи дигарашон ҷиноятҳ ои хусусияти иќтисодидошта содир карда, ба маҳ бас кашида шудаанд, ки яке аз онҳ о Зайд Саидов аст.

Ќобили ќайд аст, ки парвандаи Зайд Саидов на хислати сиёсӣ  дорад, балки  маҳ з ҷиноёти иќтисодии аз тарафи номбурда содиршударо фаро мегирад. Маҳ з маҷмуи ҷиноётҳ ои дорои хусусияти таќаллубу фасод боиси зиндонӣ  гардидани номбурда шудааст. Зайд Саидов ҷиноятҳ оро дар ҳ удуди Тоҷикистон содир намудааст ва аз ин рў бозбинии парвандаи ў тибќи муќарароти амалкунанда бояд дар додгоҳ и Тоҷикистон сурат бигиранд. Аз лиҳ ози ҳ уќуќи ҷинояткорро танҳ о вобаста ба он ки ќонуни авф аз тарафи ќонунгозорӣ  ба тавсиб расад, ва аз ҷониби маќомоти иҷроия ба амал ќарор бигирад, танҳ о дар ҳ олати ба меъёрҳ ои дар он ҷой дошта, ин ё он нафари муҷрим авф карда мешавад.

Нафари дигар, ки ба ҷурми таќаллубу фасод ҳ ангоми иҷрои вазифаҳ ои касбиаш боздошт шуда,  пушти панҷараи зиндон рафтааст ва  бо ќарори додгоҳ  адои ҷазо менамояд, Бузургмеҳ р Ёров мебошад. Аммо инро ҳ ам расонаҳ ои наҳ затӣ   «фариштаи пок» талаќќӣ  мекунанд ва гўё ба ў низ беадолатӣ  сурат гирифта бошад. 

 Аммо гуноҳ и ҳ амаи онҳ о бо далелҳ ои раднопазир исбот гардида, бо ќарори Суд ҷазо гирифтаанд. Маъмулан, ҷинояткорро дар ҳ ар кишвари дигаре ва дар ҳ ар давру замон ба ҷавобгарӣ  мекашанд. Ягон ҷойи ҳ айронию воҳ има надорад. Ва ТТЭ Ҳ НИ ҳ ам ягон хел ҳ изби мухолифи сиёсӣ  нест, балки ташкилоти террористӣ  — экстремистӣ  мебошад. Инро маќомот бо санаду далелҳ о исбот кардаанд ва ќарори Суди Олии кишвар дар ин маврид судур гардидааст.Танҳ о бахшидани ин нафароне, ки ҷиноят содир намудаанд, дар доираи ќонуни авф имконпазир аст ва аз тарафи дигар бо ваколатҳ ои Президенти  Ҷумҳ урии Тоҷикистон, дар дигар ҳ олат ҷинояткор бояд дар доираи ќонун ва ҳ укми додгоҳ  адои ҷазоро анҷом диҳ ад.

 

Эҳ сони Илҳом, коршиноси умури иҷтимоӣ  

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here